Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Трудово-правни въпроси X

Здравейте!
Учителите имат право на платен годишен отпуск в размер на 56 дни, който се ползва по график съобразен с ваканциите. Как ще се ползва този отпуск от учители назначени за 1 учебна година- от 01.09.2013г. до 31.08-2014г. Проблемът е, че за 4- те месеца на 2013г. само 4 дни са ваканция

Съгласно чл. 173, ал. 1 от КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Съгласно чл. 37в, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работодателят допълва графика за работници и служители, които не са били на работа към датата на утвърждаването му. Обстоятелството че по принцип учителите ползват платения си годишен отпуск по време на ваканциите на учениците, не означава, че не могат да го ползват по друго време на годината, включително и „учебно време”. При прекратяване на трудовия договор работодателят дължи обезщетение по чл. 224 от КТ - за неизползван платен годишен отпуск. /

Здравейте! Признава ли се затрудов стаж едномесечното обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда? Благодаря Ви!

Периодът, през който е получавано обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса за труда, не се зачита за трудов стаж. Този период се зачита за осигурителен стаж, на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който за осигурителен стаж се зачита и времето, през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование; за този период се внасят осигурителни вноски върху получаваното обезщетение.

Може ли да се удължава до три години срока на договора сключен по чл68 ал.1,т.1от КТ

Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. В случай, че не е посочен срок на договора, следва да се приеме, че същият е сключен за срок от 3 г. Съгласно чл. 68, ал. 4 от КТ по изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. В ал.5 на чл. 68 е предвидено, че трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4, се смята за сключен за неопределено време. "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му - т. 8 на § 1 от допълнителните разпоредби на КТ. В случай, че са налице посочените по-горе изключения, сключеният срочен трудов договор може да се поднови само един път. Трудовият договор ще се счита като договор, сключен за неопределено време ако не са налице посочените по-горе изключения към момента на сключването му. /

1.На колко дни платен отпуск има право възпитател в ДДЛРГ за времето в отпуск по майчинство?
2.Това време счита ли се за педагогически стаж или само за общ трудов стаж?

Според чл. 26, ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, възпитателите, педагозите и специалните педагози в домовете за деца с физически увреждания и с умствена изостаналост, в домовете за деца, лишени от родителска грижа, в домовете за медико-социални грижи за деца, в детските ясли, в дневните центрове за деца с увреждания, в дневните центрове за деца с увреждания - седмична грижа, в центровете за социална рехабилитация и интеграция, които предоставят социални услуги за деца, в центровете за настаняване от семеен тип, в центровете за обществена подкрепа, в центровете за работа с деца на улицата, в кризисните центрове, в приютите за безнадзорни деца, в преходните жилища, които предоставят социални услуги за деца, както и в другите места за предоставяне на социални услуги за деца имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 36 работни дни. Същият размер на платения годишен отпуск има право майката, за времето, през което е ползвала отпуск по майчинство. Съгласно чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността "педагог" или "възпитател" в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли. Тази разпоредба се прилага при зачитането на учителски стаж с оглед придобиване право на учителска пенсия при условията на така нар. ранно пенсиониране по реда на § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

Служител, назначен по чл.67, а1, 1 от КТ желае и му е разрешен неплатен отпуск за 1 година. Може ли през това време с лицето да се сключи нов ТД, за определена работа, по чл.68, ал.1, т.2 от КТ от същия работодател

Няма пречка по време на ползване на неплатен отпуск по основния трудов договор работникът или служителят да сключи трудов договор за допълнителен труд по чл. 110 или чл. 111 от КТ на пълно работно време.

До 30 юни 2013 г.,14 години работех на пълен норматив като учител в Частно училище.Редно ли е работодателя да ми връчи доп.споразумуние за непълен норматив от 1 юли, 1 седмица преди да изляза в платен годишен отпуск за изтеклата учебна година и преди да е започнала новата., както и възнаграждението ми по време на отпуската да се изплаща наполовина?

Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. В чл.177 от КТ е предвидено, че за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.С оглед цитираната разпоредба, в случай, че през месец юли 2013 г. сте ползвала платен годишен отпуск, за база за изчисляване възнаграждението за времето на платения годишен отпуск следва да се вземе м. юни – месеца, предхождащ ползването на платения годишен отпуск, ако през този месец имате отработени най-малко 10 работни дни. Трудово-правен спор във връзка с неизплатено трудово възнаграждение, в т. ч. и за времето на ползване на платен годишен отпуск, се решава от съответния съд в 3-год. давностен срок.В случай на нарушаване на трудовото законодателство от работодателя, можете да сигнализирате и съответната инспекция по труда. МВ/

Здравейте! Може ли да бъде назначена на граждански договор учителка, която има часове над 1/2 от задължителния преподавателски норматив? Благодаря Ви!

Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови /чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда/. Предметът на трудовия договор е самият труд на работника или служителя, а не определен трудов резултат. По трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя и поема задължение да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя. Трудовите договори се сключват винаги в писмена форма /чл. 62, ал. 1 КТ/. Гражданските договори са предмет на облигационното право и са уредени в Закона за задълженията и договорите. При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. Сключването на граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. С оглед на така посочените особености, характеризиращи трудовите и гражданските договори, работодателят сам следва да прецени отношенията дали са трудовоправни или граждански. За повече информация по поставения въпрос, следва да се обърнете към Министерство на образованието и науката.

Учител с основен платен годишен отпуск 48 р.д. плюс 8 р.д. от синдикатите има ли право и на 6 р.д. по чл. 319 от КТ при представяне на ТЕЛК решение за 50% неработоспособност?

Съгласно чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. В чл. 155, ал. 5 от КТ е предвидено, че някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал. 4. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск се определят от Министерския съвет. Според разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, учителите имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни. Съгласно чл. 319 от КТ, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. И тъй като отпускът по чл. 319 КТ е „основен” отпуск, той е включен в тези 48 работни дни

На колко брутни заплати има право на обезщетение при пенсиониране учител, който работи от три години и половина в нашето училище? Благодаря предварително!

В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено,че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието.Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест брутни заплати е лицето през последните 10 години от трудовия си стаж да е работило като педагогически кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието.Според § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, до 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2.В случай, че през последните 10 години от трудовия стаж лицето е работило като педагогически кадър на бюджетна издръжка в сферата на образованието и към момента на прекратяване на трудовия договор има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че ще има право на обезщетение от 6 брутни заплати.Преценка относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. /

Международна дейност