Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Историия и география

ongo

Синдикат "Образование" подкрепи учителите от областта на обществени науки и гражданско образование. 

 ОТНОСНО: Предложение от учителите преподаващи предметите от Културно-образователната област „Обществени науки и гражданско образование” за промяна на нормативната база свързана с обучението по предметите в средното образование 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във времето на промените за българското средно образование, когато се очаква новият Закон за предучилищно и училищно образование и адекватни на времето нормативни документи, ние учителите преподаващи предметите от Културно образователната област „Обществени науки и гражданско образование” /История и цивилизация,  География и икономика и Философския цикъл дисциплини/, сме загрижени за съдбата му. Мотивите ни за предложението до Вас са:

 

 • Това е културно образователната област, която от най-голяма степен е отговорна за осъществяването на основната цел на Гражданското образование: да възпита у подрастващите граждански добродетели, да ги подготви за участие в обществения живот и професионална реализация, да формира личности, отговарящи на демократичните принципи и ценности на съвременния свят.

 • Подценяване и пренебрегване на ролята и мястото на учебните предмети в цялостния учебно - образователен процес на българското училище. Съгласно Наредба № 6 от 28.05.2001г. за разпределението на учебното време за достигане на общообразователен минимум по класове, етапи и степени на образование хорариума часове за отделните предмети е различен и крайно недостатъчен за реализиране на целите на обучението, заложени в ДОИ за Учебно съдържание.

 • Най-предпочитаните избираеми предмети за Държавни зрелостни изпити от времето на въвеждането им през 2008 г. до сега за завършващите средно образование ученици в България е “География и икономика” и „История и цивилизация, а от последните няколко години и Философия, т.е. от КОО „Обществени науки и гражданско образование”.

 •  Дискриминационна неравнопоставеност на учителите, преподаващи „История и цивилизация“, География и икономика” и „Философския цикъл дисциплини” в  българските училища, спрямо останалите предмети.

   

   

  Според Наредба № 3 на МОН от 2008 г., за Нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на Народната просвета учителите по предметите от КОО „ОНГО” имат годишен норматив от 720 учебни часа - толкова колкото по физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство и музика, при 684 часа за учителите по физика, химия и биология, и 648 часа за учителите по български език и литература, математика и чужди езици. Това може да се дефинира като дискриминация към част от учителската колегия. Специалисти с една и съща образователна степен и квалификация – учител, са неравнопоставени по отношение на обема на работата, която трябва да извършат, за да получат едно и също базово трудово възнаграждение. Нелогично е схващането, че учителите по български език и литература, чуждите езици и математика проверяват много текстове, задачи и тестове, а тези по другите учебни предмети, включително и по предметите от посочената КОО „ОНГО”. Учителите по предмети от КОО проверяват с десетки повече ученически работи / тестове, есета, реферати, изработени карти, организиране и провеждане на учебно - познавателни екскурзии/ в сравнение с преподавателите по български език и литература и математика. За да направят своя пълен норматив от 720 часа учителите преподават в много повече паралелки и работят с почти 50% по-голям брой ученици. Това оказва силно негативно влияние върху отношението и мотивацията на учителите, като се отразява върху качеството на преподаването.

  

 

 • Нормите за преподавателска работа на учителите не са претърпели промени от 80-те години на ХХ век. Не може да се изгражда съвременно и адекватно на времето модерно образование с остарели модели от предходната изминала епоха.

 • Обучението по предметите от КОО "Обществени науки и гражданско образование" е изключително важно за формирането на гражданска позиция у младите хора, морална и ценностна система, че настъпилата икономическа и стопанска криза е придружена с дълбока духовна.

   

  Уважаема госпожо Министър,

   

  Многократно сме се обръщали с молби и подписки до предходните Вас министри и техните екипи от служители в министерството, по посочения проблем, но за съжаление досега не е настъпила справедлива корекция на нормативната база на КОО „ОНГО”.

  Искрено се надяваме, че ще подкрепите нашите искания и е време да обърнете внимание на поставения проблем от учителите по история и цивилизация, география и икономика и философския цикъл дисциплини, ако милеете за бъдещето на образованието и нацията.

   

  Нашите предложения за конструктивни и съдържателни управленски действия в образователна система на българското училище, когато се изработва Законът за предучилищно и училищно образование, когато започна публично и широко обсъждане на новите Учебни програми, които налагат и корекция  на Наредба № 3 на МОН от 2008 г., за Нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на Народната просвета, ние учителите от КОО ОНГО предлагаме  в обобщен план - Промяна в нормативната база, а именно:

   

   

              Уважаема госпожо Министър,

   

  Искрено се надяваме, че нашите предложения ще бъдат внимателно разгледани от Вас  и взети конкретни решения  в рамките на Вашата компетентност, за максимално бързо предприемане на действия за отстраняване на  посочените проблеми в образователната система на българското училище.

   

                        11. 11.2013г.

                        С УВАЖЕНИЕ:           

                        УЧИТЕЛИТЕ ОТ  Културно образователна област "Обществени науки и гражданско образование".

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Международна дейност