Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Трудово-правни въпроси XII

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА ПОВТОРНО НАЗНАЧЕН УЧИТЕЛ, ЧЛЕН НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧИЛИЩЕТО

 

ВЪПРОС: В училище на учител, назначен на срочен трудов договор през 2005 г. за заместване на отсъстваща учителка, е плащано допълнително възнаграждение за продължителна работа за целия деклариран от него трудов стаж, включително като магазинер. През май 2008 г. срочният трудов договор се прекратява поради завръщането на титуляра. След 4 месеца на 19.09.2008 г. отново се сключва срочен трудов договор със същото лице, но вече не му се зачита стажът като магазинер за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), а само стажът му като учител.
Съгласно Вътрешните правила за работната заплата в предприятието (училището) за такъв стаж се признава само учителският или придобитият на същата или със сходен характер длъжност или професия.
Синдикатите в училището настояват да бъде приложен чл. 26 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета, съгласно който се зачита изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на
НСОРЗ придобитият до 01.07.2007 г. трудов стаж по трудово или служебно правоотношение, независимо от неговия характер (ал. 1).
Моля да ни отговорите какви действия следва да бъдат предприети от работодателя в конкретния случай, с оглед спазването на трудовото законодателство.

 

ОТГОВОР: В § 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) се установява изискването за запазване на достигнатия към 01.07.2007 г. индивидуален процент и размер на допълнителното възнаграждение за продължителна работа и след тази дата, ако определеното въз основа на НСОРЗ индивидуално допълнително възнаграждение е с по-неблагоприятен размер.

 Тази защитна норма се прилага само за заварените към 01.07.2007 г. работници и служители в предприятието и действа, докато те се намират в трудово правоотношение със същия работодател.

 Поради това в посочения в запитването случай не намира приложение § 1 от Заключителните разпоредби на НСОРЗ, тъй като това е ново, възникнало на 19.09.2008 г., а не същото трудово правоотношение.
За новосъздаденото трудово правоотношение (нов трудов договор) допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя по реда и при спазване на изискванията на
чл. 12 НСОРЗ за новонаети лица.
Съгласно
чл. 12, ал. 4, т. 1 НСОРЗ след 01.07.2007 г. работодателят е длъжен при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение, да отчете и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието (
чл. 12, ал. 5 НСОРЗ).

 При определяне на условията по чл. 12, ал. 5 НСОРЗ няма пречка в колективен трудов договор или с вътрешните правила за работната заплата да се договори или определи, придобитият в друго предприятие трудов стаж да се зачете изцяло за трудов стаж и професионален опит по смисъла на НСОРЗ, ако той е придобит по трудово правоотношение или на държавна служба.

  

В този смисъл са и Указания № ПК 25/1/ 23.07.2007 г. на министъра на труда и социалната политика по прилагането на НСОРЗ.

 

Съгласно цитирания в запитването чл. 26 от колективния трудов договор за системата на народната просвета, Министерството на образованието и науката и работодателитепри определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение, зачитат изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата придобития трудов стаж до 01.07.2007 г. по трудово или служебно правоотношение (ал. 1).
Придобитият трудов стаж след 01.07.2007 г. в друго предприятие на сходна или със същия характер работа или професия, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредба за структура и организация на работната заплата при изрично фиксирани условия за това, посочени в текста на ал. 2 на чл. 26 на КТД, се зачита за трудов стаж от министерството и работодателите.

 

В чл. 5 от колективния трудов договор за системата на народната просвета се предвижда, че договореностите в него са минимални и имат задължителен характер за работниците и служителите, членове на синдикалните организации, и за работодателите, членове на организациите на работодателите - страни по договора.
Работниците и служителите, които не членуват в синдикатите - страни по договора, могат да се присъединят само към сключения от техния работодател КТД в учебното звено при условия и ред, определени от страните (чл. 6 КТД).
Ако са изпълнени условията на чл. 5 или чл. 6 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета, би могло да се приеме, че независимо от факта на повторното назначаване на учителя след 01.07.2007 г. (на 19.09.2008 г.) при определянето на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит би следвало да му се зачете и трудовият стаж като магазинер.

   

Прекратяване на трудовия договор от работодателя

 

Считано от 28.01.2012 г. отпадна възможността работодателят да прекратява трудовия договор на работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

Писмо № 94-4557 от 12.03.2014 г. на МТСП

 

С приложеното към запитването писмо работодателят Ви е поканил да подадете заявление за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, т.е. да проявите инициатива за прекратяването. Отправената към Вас покана не Ви задължава да подадете заявление за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ. Основанието по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ е за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, като всяка от страните по трудовото правоотношение има право, но не и задължение, да отправи към другата страна предложение за прекратяване.

 

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, преди изменението му с § 16 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ), обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г., работодателят имаше право да прекрати трудовия договор на работника или служителя с предизвестие при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Разпоредбата се прилагаше, само когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят отговаря едновременно и на двете изисквания за придобиване на правото - възраст и осигурителен стаж.

 

 

Международна дейност