Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Представително облекло и данъчно облагане

pr-obleklo

Трябва ли представителното облекло да бъде облагано с данъци?

Становище на експерта.

 

 

СТАНОВИЩЕ НА ОТНОСНО СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

     

Нормативна уредба третираща въпроса:

 

       

 

Представително облекло на учителите

ЗНП
Чл. 40б. При изпълнение на служебните задължения лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите.
(2) Средствата за представителното облекло на педагогическия персонал се осигуряват от съответния бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено.

***

Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал...

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.
(2) Педагогическият персонал включва лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.

***

Закон за облагане доходите на физическите лица

Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
3. стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

***

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Чл. 1. (1) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
(8) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
4. стойността на работното, униформеното
и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

***


 

Цитираните нормативни актове освобождават стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт, от данъчно и осигурително облагане.

 

По отношение за финансовото оформяне на изразходването на средствата , поради което можем да поясним, че средствата за представително облекло се планират в бюджета на всяко учебно звено, съобразно размерите, договорени в КТД, и се предоставят на лицата от педагогическия персонал в пари. Сумите могат да бъдат включени в месечните ведомости за заплати, да бъдат преведени отделно от месечните възнаграждения или изплатени по друг подходящ начин.

   

По отношение параграфа ,който се ползва за осчетоводяване на разхода за представително облекло вижте следната нормативна уредба:

   

****

 

ДДС 3/2009

27. В съответствие с т. 10 от ДДС 23 от 27.12.2004 г. предоставените към възнаграждението на персонала други парични средства (за облекло и др. подобни), независимо дали този персонал е нает по служебно или трудово правоотношение, следва да се планират и отчитат по разходен § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение” от ЕБК.
В този смисъл изплатените суми към възнагражденията както на държавните служители за представително облекло, така и изплатените средства за облекло на заетите по трудово правоотношение, независимо че се изплащат след предоставяне на фактура, следва да се отчитат на касова основа по § 02-05. Съответно, тези средства на начислена основа се отчитат по сметки 6041-6046 от подгрупа 604 Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала от СБП.

   

******

   

Костадинка Маркова

 

Гл.Счетоводител СО към КТ „Подкрепа”

 

Международна дейност